top of page

ETAP POU JWENN PERMIS OU

ETAP 1- KOU TLSAE

Kou 4 èdtan pou premye chofè nan Eta Florid la se yon kou obligatwa pou tout nouvo chofè nan eta Florid. Si w vle jwenn lisans chofè w, ou dwe pran kou 4 èdtan pou premye fwa w anvan w jwenn lisans ki genyen restriksyon oswa pèmi w. Depatman Highway Safety Motor Vehicles (DHSMV) nan Tallahassee, Florid, apwouve kou sa a.

ETIDYE POU TÈS KONPÈS KONNESANS

Pou w gen yon pi bon chans pou w pase premye fwa, ou ka jwenn materyèl etid lè w telechaje Manyèl Chofè nan Florid ak Gid etid .
(Klike sou lyen yo pral mennen w nan download dirèk la.)

YON SOU YON ETID PRIVE DISPONIB. TANPRI RELE POU PLIS ENFÒMASYON.

ETAP-2 EGZAMEN KONPANSYON KONNESANS

15-17 ane fin vye granmoun: Egzamen an disponib sou entènèt .

Egzamen disponib kounye a sou randevou sèlman nan lokal Bradenton nou an.

,

W ap bezwen vizite biwo pèseptè taks/DMV lokal ou a pou w ka jwenn lisans ki genyen restriksyon aktyèl la. Frè yo pral bezwen peye epi paran yo pral bezwen pote dokiman ak prèv adrès.

Si ou gen plis pase 18 an, ou dwe pran egzamen an nan biwo pèseptè taks lokal ou a (DMV) oswa nan yon lòt kote pou fè tès la.

bottom of page